GELDIG VANAF 3/12/2022

WIN een elektrische stadswagen in Quartier Bleu

WEDSTRIJDREGLEMENT
: WIN een elektrische stadswagen in Quartier Bleu

 

1.     
Organisatie

De wedstrijd wordt u aangeboden door Quartier
Bleu Retail NV, met zetel te 3500 Hasselt, Broekermolenplein 2, en met ondernemingsnummer
0650.628.488 (hierna: de “Organisator”). Dit Wedstrijdreglement definieert de
regels met betrekking tot de deelname aan de Wedstrijd van de Organisator. Dit
reglement is enkel beschikbaar op de website
https://shoppen.quartierbleu.be/win-een-elektrische-stadswagen/.

 

2.     
Definities

 

Voor de toepassing van huidig
Wedstrijdreglement wordt onder volgende termen, aangeduid met een hoofdletter,
het volgende begrepen:

 

Wedstrijd
zal betekenen de Wedstrijd beschreven in huidig Wedstrijdreglement ook gekend
onder de benaming “WIN een elektrische stadswagen in Quartier Bleu”;

 

Wedstrijdreglement
zal betekenen onderhavig reglement houdende de voorwaarden betreffende de
Wedstrijd;

 

Organisator
zal betekenen Quartier Bleu Retail NV, met zetel te 3500 Hasselt,
Broekermolenplein 2, en met ondernemingsnummer 0650.628.488;

 

Deelnemer” zal betekenen iedere natuurlijke persoon, die bij de start van de Wedstrijd (zaterdag
3 december 2022) minstens 18 jaar oud is, woonachtig is in België, en in het
bezit is van een geldig rijbewijs, en die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige
doeleinden en exclusief voor zichzelf, aan de Wedstrijd deelneemt en met
uitsluiting van:

 

o   natuurlijke personen dewelke zetelen in de raad van
bestuur van de Organisator;

o   natuurlijke personen die verbonden zijn met de
Organisator via een arbeidsovereenkomst;

o   natuurlijke personen tewerkgesteld in of aangesteld
door de onderneming(en) die instaat/instaan voor de ontwikkeling, uitvoering en
opvolging van de Wedstrijd, al dan niet in (rechtstreekse of onrechtstreekse)
onderaanneming voor Organisator;

o   deze natuurlijke personen dewelke hun wettelijke
woonplaats hebben op dezelfde plaats als de personen vermeld onder (I), (II) en
(III) of er een familiale band in de eerste of de tweede graad mee hebben.

 

 

3.     
Periode

 

De Wedstrijd loopt van zaterdag 3 december 2022 00.01 uur tot en met
zondag 8 januari 2023 18.00 uur.

 

4.     
Verloop van de Wedstrijd

 

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de Wedstrijd.

 

Vanaf vrijdag 2 december 2022 (in de loop van de dag) zal de Wedstrijd worden
aangekondigd via de Organisator en QuartierBleu.be. De Wedstrijd zelf vindt
plaats van 3 december 2022 00. 01 uur t.e.m. 8 januari 2023 18.00 uur.

 

Personen kunnen op 2 (twee) manieren
deelnemen aan de Wedstrijd: 

1.     
De Deelnemer vult zijn/haar
persoonlijke gegevens in in het online wedstrijdformulier. Dit wedstrijdformulier
bevat één wedstrijdvraag en één schiftingsvraag. Het online wedstrijdformulier
kan door de
Deelnemer worden geraadpleegd via
het scannen van de bijhorende
QR-code
dewelke terug te vinden is op één van de promo uitingen op Quartier Bleu omtrent
deze Wedstrijd.

2.     
De Deelnemer vult zijn/haar
persoonlijke gegevens in in het offline wedstrijdformulier. Dit
wedstrijdformulier bevat één wedstrijdvraag en één schiftingsvraag. Het offline
wedstrijdformulier kan door de Deelnemer geraadpleegd worden aan de pop-up shop
van V.J.B. Motors nv, gelegen te 3500 Hasselt, Gelatineboulevard op Quartier
Bleu (rechts van Dreamland in de indoorzone uitgevend op de parking Blauwe
Boulevard), alsook in verschillende winkels in Quartier Bleu. De Deelnemer
dient het ingevulde wedstrijdformulier te deponeren in de daarbij horende
wedstrijdurne aan de pop-up shop van V.J.B. Motors.

 

De wedstrijdvraag is:Hoeveel totaal aantal winkels
telt Quartier Bleu in december 2022?’

De schiftingsvraag is:Hoeveel bezoekers ontvangt Quartier
Bleu in het jaar 2022?’

 

De winnaar van de Wedstrijd is de Deelnemer die via de Organisator
binnen de wedstrijdperiode deelnam en  in
het online of offline wedstrijdformulier de wedstrijdvraag correct invult en
het juiste antwoord op de schiftingsvraag geeft of het juiste antwoord op de
schiftingsvraag het dichtste benadert van alle Deelnemers. Indien er een ex
aequo ontstaat, heeft de Deelnemer die het eerst deelnam voorrang in de
rangschikking op de Deelnemer die op een later tijdstip deelnam.

 

 

5.      De prijs

De prijs is één (1) XEV YOYO: 100%
elektrische stadsauto (L7e). De waarde van het voertuig bedraagt € 16.457,
inclusief BTW. De prijs wordt gedurende de actie ook effectief getoond in een
transparante container op het Gelatineplein te Quartier Bleu.

 

De algemene (verkoop)voorwaarden van V.J.B. motors NV zijn van
toepassing (te raadplegen via
https://vjbmotors.be/gebruiksvoorwaarden-herroepingsrecht/)

 

De prijs is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar. De prijs is
ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan de eerste twee (2) jaar niet afgestaan of te
koop aangeboden worden.
De prijs wordt aanvaard zoals deze wordt toegekend,
met inbegrip van de daarop aangebrachte logo(s) van de Organisator. Deze logo’s
mogen gedurende de periode van één (1) jaar niet verwijderd worden. Indien de
winnaar deze voorwaarden niet respecteert, behoudt de Organisator zich het
recht voor de prijs onmiddellijk terug te vorderen.

 

De formaliteiten en kosten rond de inverkeerstelling, verzekering, laadabonnementen
en eventuele taksen zijn ten laste van de winnaar.

 

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke
ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

 

De Winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd in de periode die loopt vanaf
9 januari 12.00 uur tot en met 16 januari 18.00 uur via een e-mail naar het
door de Deelnemer opgegeven e-mailadres aangaande zijn prijs en de afhaling van
zijn prijs.

 

Indien een winnaar zich niet binnen één (1) maand na het ontvangen van
de e-mail aanbiedt om zijn prijs af te halen, verliest de desbetreffende
winnaar van rechtswege zijn recht op de prijs en zal de prijs toegekend worden
aan de volgende gerangschikte.


 

 

6.     
Privacy 

De Organisator is de
verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze
wedstrijd. Naar aanleiding van de deelname aan de Wedstrijd zal de Organisator
persoonsgegevens van de Deelnemer verwerken dewelke noodzakelijk zijn om
deelname aan de wedstrijd mogelijk te maken. De volgende categorieën van
persoonsgegevens zullen worden verwerkt: voornaam, naam, e-mailadres.

 

De Organisator verwerkt de persoonsgegevens van de Deelnemer uitsluitend
in overeenstemming met de Europese Verordening van 27 april 2018 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna:
“AVG”).

 

De Organisator verbindt zich ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens
de algemene wettelijke beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens na
te leven. Zo zal de Organisator in het bijzonder in toepassing van het principe
van minimale gegevensverwerking enkel deze gegevens verwerken die strikt
noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald in dit Wedstrijdreglement.
De Organisator gebruikt de persoonsgegevens voor het organiseren van de
wedstrijd (d.i. het beheren van de deelname en het selecteren van een winnaar)
en voor analysedoeleinden (d.i. het bijhouden van statistieken van de Wedstrijd).
Enkel wanneer de Deelnemer hiermee instemt, gebruiken we de persoonsgegevens van
de Deelnemer om bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties
en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan de Deelnemer op elk moment
intrekken. We delen de persoonsgegevens van de Deelnemer niet met derde
partijen.

 

De Organisator zal de door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens
bewaren zolang noodzakelijk voor het uitvoeren van de Wedstrijd of voor het bereiken
van de door de Deelnemer aanvaarde doelstellingen van de verwerking, behoudens
andersluidende wettelijke vereisten.

 

Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van
persoonsgegevens of om het recht op inzage, verbetering, wissing, beperking,
bezwaar, overdraagbaarheid, vergetelheid uit te oefenen, kan de Deelnemer de
Organisator bereiken via e-mail:
info@quartierbleu.be.


 

7.  Bijzondere voorwaarden

 

A.    
Door deel te nemen aan de
wedstrijd verklaart de Deelnemer kennis te hebben genomen van het
Wedstrijdreglement, en aanvaardt de Deelnemer het Wedstrijdreglement in zijn
bepalingen en zonder enig voorbehoud.

 

B.     
Deelname aan de Wedstrijd
kan 1 keer per geldig e-mailadres. Meervoudige deelname van eenzelfde Deelnemer
heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de Deelnemer
aan de wedstrijd tot gevolg. Uitsluiting van de Wedstrijd heeft als gevolg dat
elke verdere toekomstige deelname uitgesloten zal zijn.

 

C.     
De winnaar dient
desgevraagd, mits zijn/haar toestemming, kosteloos mee te werken aan
interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

 

D.    
Over het
wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag
van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails
en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de
wedstrijd gelden als punt van reglement.
Alle
beslissingen vanwege de Organisatie zijn zonder verhaal. 

 

E.     
De Deelnemers aan de Wedstrijd
zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie m.b.t. Wedstrijd en
organisatoren.

 

F.     
De Organisator kan niet
aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere
reden die buiten de wil van de Organisator ligt, de duur van de Wedstrijd wordt
veranderd of indien de Wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 

 

G.    
De Organisator kan niet
verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten
(overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …)
waardoor (tijdelijk) niet kan worden deelgenomen aan de Wedstrijd. 

 

H.    
Indien de Deelnemer op
enigerlei wijze in strijd handelt met het Wedstrijdreglement of zich schuldig
maakt aan fraude of andersoortig oneerlijk gedrag, behoudt de Organisator zich
uitdrukkelijk het discretionaire recht voor de betrokken Deelnemer(s) zonder
meer uit te sluiten van deze Wedstrijd en/of andere Wedstrijden georganiseerd
door de Organisator en/of de toegekende prijs terug te vorderen.

 

I.      
De Organisator behoudt zich
het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het Wedstrijdreglement.

 

J.      
Indien één of meer
bepalingen van het Wedstrijdreglement nietig, ongeldig, niet-uitvoerbaar zijn
of in strijd zijn met andere toepasselijke reglementen, zal zulks de geldigheid
of uitvoerbaarheid van deze bepaling niet in het gedrang brengen maar zal de
Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel
en de strekking van de nietige, ongeldige of niet-uitvoerbare bepaling
benadert. Dit recht tot vervanging van een bepaling wordt discretionair uitgeoefend
door de Organisator en is niet vatbaar voor beroep.

 

K.     
Op alle geschillen
aangaande de Wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. Er wordt
geoordeeld door de hoven en rechtbanken van de zetel van de Organisator.

 

8. Contact

Indien de Deelnemer vragen heeft aangaande het Wedstrijdreglement kan
hij / zij zich steeds richten tot de Organisator via volgende contactgegevens:

Adres: Quartier Bleu Retail NV, met
zetel te 3500 Hasselt, Broekermolenplein 2, en met ondernemingsnummer
0650.628.488

E-mail:
info@quartierbleu.be

Website: www.quartierbleu.be

 Wedstrijd onder toezicht van Gerechtsdeurwaarder Kerkstoel & Janssen. Alle beslissingen zijn finaal.